Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-1Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-2Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-3Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-4Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-5Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-6Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-7Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-8Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-9Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-10Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-11Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-12Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-13Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-14Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-15Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-16Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-17Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-18Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-19Carlisle JV Girls Basketball 12-10-20-20