Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-1Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-2Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-3Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-4Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-5Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-6Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-7Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-8Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-9Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-10Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-11Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-12Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-13Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-14Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-15Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-16Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-17Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-18Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-19Carlisle vs BHS Varsity Football 9-4-20-20