TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-1TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-2TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-3TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-4TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-5TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-6TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-7TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-8TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-9TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-10TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-11TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-12TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-13TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-14TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-15TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-16TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-17TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-18TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-19TVS Girls Varsity Basketball 12-14-20-20