NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-1NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-2NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-3NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-4NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-5NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-6NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-7NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-8NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-9NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-10NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-11NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-12NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-13NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-14NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-15NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-16NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-17NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-18NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-19NT Varsity Girls Basketball 11-20-20-20