TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-1TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-2TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-3TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-4TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-5TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-6TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-7TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-8TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-9TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-10TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-11TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-12TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-13TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-14TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-15TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-16TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-17TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-18TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-19TVS vs BHS Varsity Football 9-28-20-20