NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-1NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-2NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-3NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-4NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-5NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-6NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-7NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-8NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-9NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-10NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-11NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-12NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-13NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-14NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-15NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-16NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-17NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-18NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-19NT Girls Varsity Basketball 1-7-21-20