TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-1TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-2TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-3TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-4TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-5TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-6TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-7TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-8TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-9TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-10TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-11TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-12TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-13TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-14TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-15TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-16TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-17TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-18TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-19TCN Girls Varsity Basketball 1-20-21-20