NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-1NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-2NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-3NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-4NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-5NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-6NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-7NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-8NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-9NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-10NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-11NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-12NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-13NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-14NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-15NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-16NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-17NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-18NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-19NT Girls Varsity Basketball 12-29-20-20