TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-1TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-2TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-3TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-4TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-5TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-6TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-7TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-8TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-9TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-10TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-11TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-12TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-13TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-14TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-15TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-16TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-17TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-18TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-19TCN Girls Varsity Basketball 1-2-21-20