DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-1DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-2DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-3DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-4DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-5DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-6DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-7DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-8DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-9DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-10DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-11DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-12DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-13DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-14DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-15DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-16DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-17DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-18DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-19DHS VS BHS VARSITY FOOTBALL 9-8-17-20