TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-1TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-2TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-3TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-4TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-5TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-6TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-7TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-8TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-9TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-10TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-11TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-12TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-13TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-14TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-15TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-16TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-17TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-18TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-19TVS Varsity Boys Basketball 12-5-17-20