TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-1TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-2TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-3TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-4TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-5TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-6TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-7TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-8TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-9TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-10TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-11TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-12TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-13TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-14TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-15TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-16TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-17TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-18TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-19TCN Girls Varsity Basketball 2-2-17-20